kalba literatūra istorija
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
 
400
1500
1600
1750
1822
1904
1988
ANTIKA
VIDURAMŽIAI
RENESANSAS
BAROKAS
APŠVIETA
ROMANTIZMAS IR REALIZMAS
XX A. LITERATŪRA
ŠIUOLAIKINĖ LITERATŪRA
LIETUVOS PROISTORĖ
 
LIETUVOS DIDVALSTYBĖS KŪRIMASIS
LDK CHRISTIANIZACIJA
LDK BAJORŲ RESPUBLIKA
LDK ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOJE
ATR REFORMOS. VALSTYBĖS SUNAIKINIMAS
LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE
MODERNIOJI LIETUVOS RESPUBLIKA
OKUPUOTA LIETUVA. SOVIETIZACIJA
ŠIUOLAIKINĖ LIETUVOS VALSTYBĖ
 
1009
1240
1387
1529
1569
1773
1795
1918
1940
1990

Istorija

Istorija > Modernioji Lietuvos Respublika

Steigiamasis Seimas. Konstitucinė Lietuvos valstybės sandara


Vasario 16 – osios akte buvo pabrėžta, jog atkuriamos Lietuvos valstybės pamatus galutinai nustatys „kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“. Šio Seimo prerogatyva buvo išsakyta ir kituose Nepriklausomybės reikalavimą kėlusiuose dokumentuose. Ir to buvo laikomasi. Per Nepriklausomybės kovas išvijus bolševikus ir bermontininkus, įsitvirtinus didelėje savos teritorijos dalyje buvo surengti rinkimai į Steigiamąjį Seimą. Rinkimai įvyko . balandžio 14–15 d. Rinkimų teisę Lietuvoje, skirtingai nei Prancūzijoje ir daugelyje Europos valstybių, turėjo ir moterys, balsuoti leista ir kariams.
Steigiamajame Seime daugumą sudarė krikščionių demokratų blokas (Lietuvių krikščionių demokratų partija, Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos darbo federacija) – 59 vietos iš 112. Kitas vietas užėmė kairiosios partijos ir tautinės mažumos (6 žydai, 3 lenkai ir 1 vokietis). Dar buvo numatyta išrinkti 108 atstovus Vilniuje ir visoje Rytų Lietuvoje, taip pat 9 vietos skirtos Mažajai Lietuvai, tačiau rinkimai ten neįvyko, nes Lietuva tų teritorijų nekontroliavo.
Tik susirinkęs Steigiamasis Seimas jau pirmąją darbo dieną visais balsais priėmė Nepriklausomybės deklaraciją, kuri dar kartą, kaip ir . Vasario 16-osios aktas, skelbė, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė. Steigiamojo Seimo pirmininku buvo išrinktas agronomas, krikščionis demokratas Aleksandras Stulginskis, o ministru pirmininku tapo liaudininkas daktaras Kazys Grinius.
. vasario 15 d. Steigiamasis Seimas priėmė Žemės reformos įstatymą. Į Valstybinį žemės fondą buvo paimti dvarai, turėję daugiau nei . Pirmiausia žemės gavo savanoriai, bežemiai ir mažažemiai (turėję mažiau kaip ) valstiečiai, kaimo amatininkai. Ši reforma labiau negu bet kas paskatino žemės ūkio pažangą. Gausėjo vienkiemių, atsisakyta trilaukės sėjomainos, plito kooperacija, kūrėsi pieno perdirbimo bendrovės, augo pieno ir mėsos produktų eksportas į užsienį (daugiausia į Vokietiją ir Angliją). Rugpjūčio 9 d. Steigiamasis Seimas priėmė Piniginio vieneto įstatymą. Nacionalinė valiuta – litas buvo paremtas auksu, išlaikė stabilų kursą per visą tarpukarį, nors ir nebuvo „pririštas“ prie jokio svetimo pinigo. Steigiamasis Seimas dar . ratifikavo Taikos sutartį su Sovietų Rusija, . pritarė sienos nustatymui su Latvija.
Demokratinės santvarka ir piliečių teisės buvo įtvirtintos Lietuvos valstybės Konstitucijoje, kurią Steigiamasis Seimas priėmė . rugpjūčio 1 d. Joje paskelbta, kad Lietuva yra demokratinė respublika, kad aukščiausia valdžia priklauso tautai. Lietuvių kalba pirmąkart įteisinta kaip valstybinė. Konstitucija ypač didelių galių suteikė Seimui, kuris rinko ir Prezidentą (trejiems metams). Tai šiek tiek iškreipė valdžių padalijimo principą, neužkirto kelio partijų rietenom, jų diktatui ir nesukūrė labai patvarios valdymo sistemos. Nuolatinis konfliktas su Lenkija dar labiau stabdė demokratijos plėtrą, teko griebtis karo padėties.
Lemtingi Steigiamo Seimo darbai ne tik atsispindi rašytiniuose ir vaizdiniuose šaltiniuose, bet ir įvertinti šiai temai skirtoje Vandos Daugirdaitės – Sruogienės monografijoje, taip pat kitų istorikų veikaluose.
1919 Rinkimų į Steigiamąjiį Seimą įstatymas.1920 05 15 Steigiamojo Seimo Nepriklausomybės deklaracija.Istorikė Vanda Daugirdaitė – Sruogienė apie Steigiamojo Seimo pradžią.Kauno katedra kur vyko iškilmingos pamaldos Steigiamąjį Seimą atidarant.Kauno teatro rūmai kur vyko Steigiamojo Seimo atidarymo iškilmingas posėdis.Gabrielė Petkevičaitė Bitė.Aleksandras Stulginskis.Iš 1922 02 15 Žemės reformos įstatymo.1922 Žemės reformos įstatymas.Žemės reformos komisijos pirmininkas Mykolas Krupavičius.Iš 1922 08 01 Lietuvos Valstybės Konstitucijos.1922 Lietuvos Valstybės Konstitucija.Istorikas Algis Kasperavičius apie Antaną Tumėną - Konstitucijos rengimo komisijos pirmininką.Antanas Tumėnas.1922 08 16 Piniginio vieneto istatymas.Istorikas Liudas Truska apie Steigiamojo Seimo veiklą.Steigiamojo Seimo rinkėjų balsų pasiskirstymas.Steigiamojo Seimo partinė sudetis.Steigiamojo Seimo narių sąrašas.Steigiamojo Seimo narių išsimokslinimas.Krikščionių demokratų frakcijos prezidiumas.Steigiamojo Seimo karikatūra.Steigiamasis Seimas. Šaltinis LRT.

Ar žinote, kad...